Stadgar

Antagna av extra och ordinarie årsmöte 1986.

§ 1 Ändamål
Jakobsbergs Sportfiskeklubb har till syfte:

 • Att befrämja fritidsfiske och fiskevård.
 • Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande.
 • Att bekämpa olovligt fiske och andra oarter på fiskets område.
 • Att verka för ökad fiskehyfs och respekt för andras rätt.
 • Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske och naturintressen bland ungdom och därigenom ge dem ökat utbyte av fritiden.
 • Att befrämja ett gott samarbete med föreningar och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevattnen.

Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund och tillhör dess Stockholmsdistrikt.

§ 2 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§ 3 Avgifter
Den årliga avgiften fastställes av årsmötet.

§ 4 Ungdomsverksamhet
Ungdomar t.o.m 20 års ålder bildar egen sektion och med egen styrelse. Valbara i sektionsstyrelsen är såväl medlem i sektionen som medlem i huvudföreningen. Styrelsen väljs för en tid av ett år. Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två suppleanter, tillika ungdomsledare.

§ 5 Förvaltning
Klubbens angelägenheter, handhas av en styrelse som väljes av årsmötet.

 • Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör jämte minst tre ledamöter och en suppleant.
 • Styrelsens ledamöter väljes av årsmötet för en tid av två år varvid ordförande och kassör väljes var för sig och så att de avgår växelvis. Suppleanten väljes för en tid av ett år.
 • Samtliga ledamöter kallas till styrelsesammanträde. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
 • Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val där lotten avgör.
 • Klubben tecknas av fungerande ordförande och sekreterare eller fungerande ordförande och kassör.

§ 6 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper väljer årsmötet två revisorer jämte en suppleant. Revisorer och suppleant väljs på ett år. Revisorerna ska på årsmötet ställa förslag om funktionärsarvoden. Klubbens räkenskaper avslutas per den 31 oktober årligen. Till klubben ställda kassarapporter ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 oktober årligen.

§ 7 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning på tre personer för en tid av ett år.

§ 8 Klubbmöten
Årsmöte hålls senast den 30 november årligen. I övrigt hålls vid behov klubbmöten, vilka förlägges till tidpunkter som bäst främjar klubben.

§ 9 Kallelse
Kallelse till årsmöte och klubbmöte ska utfärdas senast åtta dagar före den för mötet bestämda dagen.

§ 10 Motioner
Motioner och ärenden från klubbmedlemmar, vilka fodrar styrelsens behandling och vilka ska upptas till behandling vid årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast 1 november varje år.

§ 11 Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande       
 2. Fråga angående mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse
 6. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga angående ansvarsfrihet för styrelserna
 9. Fastställande av budget
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av arvoden
 12. Val av ordförande/kassör jämte övriga ledamöter och suppleant/er
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag
 16. Ingivna motioner
 17. Eventuellt
 18. Mötets avslutning

§ 12 Uteslutning
Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara, kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får dock icke företagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss tid yttra sig i ärendet.

§ 13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett ska vara årsmöte och varvid ska föreligga minst två tredjedels majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut ska minst en månad förflyta.

 § 14 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett ska vara årsmöte och varvid ska föreligga minst två tredjedels majoritet på vardera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till sportfiske och fiskevårdens främjande enligt de anvisningar som anges i mötesbeslut.

§ 15 Hedersledamot
Till hedersledamot ska av styrelsen utses den som genom långvarig och förtjänstfullt arbete gagnat klubben i dess syften.

§ 16 Förtjänsttecken
Klubbens förtjänsttecken kan genom beslut av styrelsen tilldelas den som under minst tio års tid genom ett förtjänstfullt arbete gagnat klubben i dess verksamhet.

Extra information