Du som är aktiv i JSFK är försäkrad i samband att klubben arrangerar en aktivitet samt under resor till och från dessa aktiviteter.

Försäkringen ersätter olycksfallsskada
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada.
Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om du inte varit med om en plötslig yttre händelse:
• Hälseneruptur (avsliten hälsena)
• Vridvåld mot knä
• Fraktur (dock inte stressfraktur)
• Solsting, värmeslag och förfrysning.

Ersättningsmoment

Olycksfallsersättning 1 000 kr
Om olycksfallsskadan medför att den försäkrade behöver vård hos legitimerad läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut, lämnas en så kallad schablonersättning.

Akutersättning 1 000 kr vid minst 8 dagars akut sjuktid
Om en olycksfallsskada leder till läkarvård och minst 8 dagars akut sjuktid i följd, får den försäkrade 1 000 kronor i ersättning.

Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader
Den försäkrade kan få ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.


Medicinsk invaliditet Beräknas på 15 prisbasbelopp (år 2020 är det 709500 kr)
Ersättning för medicinsk invaliditet kan betalas om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall.
Invaliditetsgrad: Invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att olycksfallet inträffade. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit stationärt. Din invaliditetsgrad bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen.
Försäkringsbelopp: Om försäkringsbeloppet är 709 500 kr blir ersättningen vid 10 % invaliditet 70 950 kr.

Kristerapi
Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan han/hon få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog.

Dödsfall
Om den försäkrade avlider till följd av en olycksfallsskada, betalas en ersättning till dödsboet i form av begravningshjälp.

HIV och Hepatit Engångsbelopp 1 prisbasbelopp

Övrigt
I försäkringspaketet ingår också försäkringsomfattning avseende; egendom, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, objektsförsäkring, tjänstereseförsäkring, överfallsförsäkring och Id-stöld.

Extra information