SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR KM TRADITIONELLT METE

Tävlingsplatsen skall lottas vid närvaro av den tävlande.

Start, gångtid och förflyttning

 • Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas. Vid ut- och ingång får inga spön vara upptacklade (apterade krokar eller sänken).
 • Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser och ställa i ordning sina redskap.
 • Vattenytan får endast brytas före tävlingens start för lodning av djupet på tilldelad tävlingsplats.
 • Detta får dock inte ske med mäsk eller agn av något slag.
 • All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots.
 • Vid förflyttning skall all utrustning medföras.
 • Det är tillåtet att använda kärra för transport av utrustning och fångst.

Tävlingsplats

 • Tävlande med lottnummer 1 fiskar mellan markering 1 och 2, lottnummer 2 mellan 2 och 3 o s v alltså från det lottade numret till det högre numret.
 • All utmarkering av platser skall ske från vänster till höger.
 • Tävlande får ej kasta sitt bete, låta det följa med strömmen eller avsiktligt drilla fisk på annan plats.
 • Tävlande har rätt att byta till annan ledig plats efter 15 minuter, efter det att signal givits. Tävlande får dock inte lämna sin lottade plats före signalen för byte.
 • Avståndet mellan de numrerande markeringarna skall vara åtta meter men kan av tävlingsarrangören minskas till fem meter om särskilda skäl föreligger (t ex platsbrist).
 • Reservplatser som motsvarar minst 10% av antalet deltagare skall finnas.
 • Reservplatserna skall vara fullt fiskbara och markerade med 0, samt vara jämt fördelade över tävlingssträckan.
 • Frizoner får ej förekomma på KM

Fiskemetoder - Redskap och beten

 • På KM tävling får tävlande använda spö med rulle och fri linlängd eller spö av valfri längd.
 • Tävlande får endast fiska med ett spö och en enkelkrok åt gången.
 • Tacklade eller otacklade reservspön får medföras under tävlingstiden.
 • S k undertagshåv får endast användas vid bärgning av krokad fisk.
 • Drag, pirk eller liknande får ej användas som sänke/bete.
 • Krok med lysmassa och/eller mormyska är förbjudet.
 • Fisk eller del av fisk, bröd, deg eller någon form av pasta får inte användas som bete.
 • Preparering, i form av doft och färg, av beten är tillåtet.
 • Mäskning är förbjudet.
 • Vadning, över knähöjd, är ej tillåten

Avlivning av fisk

 • Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet (avser enbart fisk som ingår i tävlingen, se nedan).
 • Fisk som ej håller lagstadgat eller av tävlingsarrangören faställt minimimått ska omedelbart återutsättas.

Invägning

 • Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal och all fisk lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid.
 • Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen.
 • All fisk utom gädda räknas.
 • Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från gräs, sand, lera och dylikt.

Resultat

På KM tävling gäller högst sammanlagd vikt. Vid lika vikt vinner den som har mest antal fiskar.

Extra information